Diligentia comparat divitias - Cyceron

A A A

Specjalizacja

Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi prawne:

 • Opracowuje projekty aktów założycielskich, umów spółki lub statutów przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń jak również projekty innych aktów wewnętrznych.
 • Przygotowuje wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów.
 • Świadczy pomoc w zakresie prawnej obsługi zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów.
 • Opracowuje i opiniuje umowy.
 • Występuje w postępowaniu sądowym (przed sądami powszechnymi, polubownymi i administracyjnymi), egzekucyjnym i administracyjnym w imieniu Klienta - wszystko w szerokim spektrum spraw,
 • Występuje w postępowaniach dotyczących aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 • Sporządza opinie prawne.
 • Bada akta rejestrowe przedsiębiorców na zlecenie Klienta i sporządza raporty.
 • Realizuje audyty prawne i współpracuje z innymi kancelariami przy dokonywaniu audytów prawnych.
 • Udziela porad prawnych i bieżących konsultacji prawnych, również w formie telefonicznej i za pomocą poczty elektronicznej.
 • Doradza i negocjuje w imieniu Klienta, w tym w przypadku należności z tytułu korzystania z lokalu oraz innych należności.


Specjalizacja Kancelarii dotyczy w szczególności następujących dziedzin prawa:

 • Prawo handlowe.
 • Prawo cywilne.
 • Postępowanie cywilne.
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne.
 • Prawo reklamy i mediów.
 • Postępowanie administracyjne i przed sądami administracyjnymi.
 • Prawo pracy.
 • Unormowania dotyczące nieruchomości, w tym użytkowania wieczystego.


Powyższe wyliczenia nie wyczerpują całości usług prawnych świadczonych przez Kancelarię oraz dziedzin prawa pozostających w kręgu zainteresowań Kancelarii. W zakresie działalności Kancelarii świadczona jest pomoc prawna przedsiębiorcom z różnych branż.  Wymienić można m.in. branżę hotelarską, reklamową i public relations, gastronomiczną, tworzenie i obsługę prawną tzw. spółek celowych służących realizacji konkretnej inwestycji, obsługę właścicieli nieruchomości w zakresie wynajmu lokali i powierzchni użytkowych. Z uwagi na zachowanie poufności lista Klientów Kancelarii, poza ogólnym podaniem zakresu ich działalności nie jest upubliczniona.