Specjalizacja

Specjalizacja Kancelarii obejmuje następujące dziedziny prawa:

 • Prawo gospodarcze prywatne i publiczne, szczególnie korporacyjne i dotyczące korzystania i zagospodarowania nieruchomości przez przedsiębiorców;
 • Prawo autorskie, prawo reklamy, inne aspekty prawa własności intelektualnej.
 • Prawo cywilne, w zakresie prawa rzeczowego, zobowiązań i spadkowego,
 • Postępowanie cywilne, administracyjne i przed sądami administracyjnymi.

Świadczymy między innymi następujące usługi prawne:

 • Opracowanie projektów aktów założycielskich, umów lub statutów spółek, fundacji, stowarzyszeń, jak również projekty innych aktów wewnętrznych;
 • Przygotowanie i składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów;
 • Obsługę prawną zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów;
 • Opracowywanie i opiniowanie umów, ze wszystkich dziedzin prawa, w których specjalizuje się Kancelaria;
 • Występowanie w postępowaniach sądowych (przed sądami powszechnymi, polubownymi i administracyjnymi), egzekucyjnych i administracyjnych w imieniu Klienta;
 • Reprezentację w postępowaniach dotyczących aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego;
 • Sporządzanie opinii prawnych;
 • Udzielanie porad prawnych i bieżących konsultacji prawnych;
 • Doradztwo i negocjowanie w imieniu Klienta.
Kontakt